1. Úvod

Všeobecné podmienky súťaží sa použijú pre súťaže vykonávané v rámci aktivít e-shopu a facebook stránky topkotliky.sk, pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Organizátor súťaže

 1. Organizátorom súťaži (ďalej len Súťaž) je spoločnosť Slowir, s.r.o., Geologická 1/B, 82160 Bratislava, IČO: 46 758 917, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.82909/B.
 2. Organizátor Súťaže vydáva tieto podmienky a pravidlá súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

3. Účastníci Súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej alebo Českej republiky.
 2. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi a spoluorganizátorovi súťaže, alebo k zúčastneným právnickým osobám, ktoré sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže – príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa tohto bodu, nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa tomuto výhercovi neodovzdá a bude následne odovzdaná náhradníkovi – ďalšiemu výhercovi v poradí, v zmysle týchto pravidiel súťaže.
 3. Prihlásením do súťaže súťažiaci súhlasí so všetkými podmienkami a pravidlami tejto súťaže.

4. Pravidlá Súťaže

 1. Do Súťaže bude zaradený každý, kto splní všetky nasledovné podmienky účasti v súťaži:
  • Dá like alebo komentár na súťažný príspevok vzhľadom k povahe príspevku.
  • Človek s pravým profilom.
 2. Do súťaže bude každý súťažiaci zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na počet komentárov alebo like-ov.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo vymazať komentár a tým odstrániť komentujúceho zo súťaže, ak jeho príspevok obsahuje vulgarizmy, haní ostatných komentujúcich alebo osoby inej rasy, viery, národnosti a orientácie.
 4. Organizátor súťaže vyhodnotí súťaž najneskôr do 10 pracovných dní od jej skončenia a určí spomedzi súťažiacich víťaza alebo víťazov súťaže a dvoch náhradníkov. Z vyhodnotenia súťaže bude poriadený video záznam, ktorý zaručuje, že s výsledkami nebolo v žiadnom prípade manipulované. Neupravený videozáznam bude slúžiť výhradne k právnemu nahliadnutiu.

5. Výhry

 1. Ceny zo súťaže nie je možné zameniť za finančnú hotovosť.
 2. Účastníkom súťaže nevzniká nárok na výhru len samotnou účasťou v súťaži.
 3. Ak účastník súťaže poruší podmienky súťaže, stráca nárok na výhru a bude zo súťaže vylúčený.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu jednotlivých cien.
 5. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 6. Výherca zodpovedá za zdanenie výhry v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené samotným výhercom.

6. Spôsob odovzdavania výhier

 1. Organizátor bude kontaktovať víťaza emailom alebo na socialnej sieti (facebook). V prípade, že sa organizátorovi nepodarí do 3 dní od zverejnenia výsledkov súťaže víťaza alebo víťazov kontaktovať, tento stráca nárok na výhru a organizátor kontaktuje náhradníkov.
 2. Ak nebude možné kontaktovať ani náhradníkov do 3 dní, títo strácajú nárok na výhru a súťaž sa končí bez určenia výhercu.
 3. Súťažiaci, ktorý bol určený ako výherca, poskytne do 3 dní na požiadanie organizátora svoje osobné údaje potrebné na doručenie výhry. Po získaní doručovacích údajov tejto osoby organizátorom sa tento súťažiaci stáva výhercom.
 4. V prípade, že výhercovia neposkytnú organizátorovi potrebné údaje alebo nesplnia inú podmienku v zmysle tohto bodu týchto pravidiel, strácajú nárok na výhru, prestávajú byť výhercami a organizátor bude postupovať primerane podľa ustanovení tohto bodu.
 5. Ak výhercovia neprejavia súhlas s nadobudnutím ceny, vzdajú sa ceny, odoprú súhlas s jej nadobudnutím, resp. nesplnia inú podmienku podľa týchto pravidiel, ďalším výhercom sa po splnení všetkých podmienok stanovených týmito pravidlami stáva osoba vyžrebovaná zo súťažiacich, ak splní všetky podmienky podľa týchto pravidiel.
 6. Výherca má právo postúpiť cenu inej osobe. Spôsob postúpenia ceny bude dohodnutý medzi výhercom a organizátorom. Forma postúpenia ceny je písomná.

7. Vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

 1. Účastníci prihlásením do súťaže dávajú organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko, mailová adresa, telefonný kontakt) ako aj so spracovaním údajov
  • za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení,
  • pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže,
 2. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný po dobu určitú, a to iba do dňa, v ktorom si výherca alebo výhercovia preberú cenu. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu info@topkotliky.sk.
 3. Súťažiaci, ktorý takto poskytne osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva podľa §21 zákona o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v platnom znení.
 4. V zmysle § 11 Z.č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov je účastník súťaže povinný uviesť len pravdivé osobné údaje, inak zodpovedá za nepravdivosť týchto údajov.
 5. Odmietnutím poskytnutia osobných údajov alebo odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, organizátor nie je schopný výhercovi riadne výhru odovzdať.
 6. Organizátor zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 7. Ak súťažiaci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, súhlas poskytuje jeho zákonný zástupca.

8. Osobitné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.
 2. Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo  pravidlá kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu pravidiel organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke www.topkotliky.sk alebo na soc.sieti Facebook.
 4. Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.
 5. Organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať.
 6. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi.

9. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
Tieto pravidlá sú uložené u organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel u organizátora.

V Bratislave 01.01.2021. Slowir, s.r.o.