1. Úvod

Všeobecné podmínky soutěží se použijí pro soutěže prováděné v rámci aktivit e-shopu a facebook stránky topkotliky.sk, pokud zvláštní pravidla konkrétní soutěže nestanoví jinak. Všeobecné podmínky soutěží stanovují podmínky pro přihlášení, účast, získání a předání výhry v soutěži, a popisují práva a povinnosti soutěžících, a také zajištění ochrany osobních údajů ve smyslu zákona 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Organizátor soutěže

 1. Organizátorem soutěži (dále jen Soutěž) je společnost Slowir, s.r.o., Geologická 1/B, 82160 Bratislava, IČO: 46 758 917, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.82909/B.
 2. Organizátor Soutěže vydává tyto podmínky a pravidla soutěže (dále jen „Pravidla“).

3. Účastníci soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území Slovenskej alebo Českej republiky.
 2. Soutěže se nesmí zúčastnit osoby v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru k organizátorovi a spoluorganizátorovi soutěže, nebo k zúčastněným právnickým osobám, které se přímo podílejí na následujících činnostech souvisejících s provozováním a organizováním soutěže – příprava, zpracování a vyhodnocení údajů pro účely soutěže a určení výherců soutěže. Pokud se prokáže, že výherce soutěže je osobou podle tohoto bodu, nárok této osoby na výhru nevzniká, výhra se tomuto výherci nepředá a bude následně předána náhradníkovi – dalšímu výherci v pořadí, ve smyslu těchto pravidel soutěže.
 3. Přihlášením do soutěže soutěžící souhlasí se všemi podmínkami a pravidly této soutěže.

4. Pravidla soutěže

 1. Do Soutěže bude zařazen každý, kdo splní všechny následující podmínky účasti v soutěži:
  • Dá likenebo komentář na soutěžní příspěvek vzhledem k povaze příspěvku.
  • Člověk s pravým profilem.
 2. Do soutěže bude každý soutěžící zařazen pouze jedenkrát, a to bez ohledu na počet komentářů nebo like-ov.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo vymazat komentář a tím odstranit komentujícího ze soutěže, pokud jeho příspěvek obsahuje vulgarismy, haní ostatních komentujících nebo osoby jiné rasy, víry, národnosti a orientace.
 4. Organizátor soutěže vyhodnotí soutěž nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího skončení a určí mezi soutěžícími vítěze nebo vítěze soutěže a dva náhradníky. Z vyhodnocení soutěže bude pořízen video záznam, který zaručuje, že s výsledky nebylo v žádném případě manipulováno. Neupravený videozáznam bude sloužit výhradně k právnímu nahlédnutí.

5. Výhry

 1. Ceny ze soutěže nelze směnit za finanční hotovost.
 2. Účastníkem soutěže nevzniká nárok na výhru jen samotnou účastí v soutěži.
 3. Poruší-li účastník soutěže podmínky soutěže, ztrácí nárok na výhru a bude ze soutěže vyloučen.
 4. Organizátor si vyhrazuje právo na změnu jednotlivých cen.
 5. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní cestou.
 6. Výherce odpovídá za zdanění výhry ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daň z příjmu, které podléhá nabytí výhry podle platných právních předpisův Slovenskej republiky, jakož i všechny ostatní poplatkové povinnosti, které se mohou případně vztahovat na nabytí výhry výhercem, budou hrazeny samotným výhercem.

6. Způsob předání výher

 1. Organizátor bude kontaktovat vítěze emailem nebo na sociální síti (facebook). V případě, že se organizátorovi nepodaří do 3 dnů od zveřejnění výsledků soutěže vítěze nebo vítěze kontaktovat, tento ztrácí nárok na výhru a organizátor kontaktuje náhradníky.
 2. Pokud nebude možné kontaktovat ani náhradníky do 3 dnů, tito ztrácejí nárok na výhru a soutěž končí bez určení výherce.
 3. Soutěžící, který byl určen jako výherce, poskytne do 3 dnů na požádání organizátora své osobní údaje potřebné k doručení výhry. Po získání doručovacích údajů této osoby organizátorem se tento soutěžící stává výhercem.
 4. V případě, že výherci neposkytnou organizátorovi potřebné údaje nebo nesplní jinou podmínku ve smyslu tohoto bodu těchto pravidel, ztrácejí nárok na výhru, přestávají být výherci a organizátor bude postupovat přiměřeně podle ustanovení tohoto bodu.
 5. Pokud výherci neprojeví souhlas s pořízením ceny, vzdají se ceny, odepře souhlas s jejím pořízením, resp. nesplní jinou podmínku podle těchto pravidel, dalším výhercem se po splnění všech podmínek stanovených těmito pravidly stává osoba vylosovaná ze soutěžících, splní-li všechny podmínky podle těchto pravidel.
 6. Výherce má právo postoupit cenu jiné osobě. Způsob postoupení ceny bude dohodnut mezi výhercem a organizátorem. Forma postoupení ceny je písemná.

7.Prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Účastníci přihlášením do soutěže dávají organizátorovi svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů, kterými jsou poskytnuty identifikační údaje účastníka soutěže (jméno, příjmení, mailová adresa, telefonní kontakt) i se zpracováním údajů
  • za účelem realizace soutěže a předání výhry v průběhu soutěže a po jejím skončení
  • pro potřeby řádné identifikace účastníka soutěže
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů je platný po dobu určitou, a to pouze do dne, ve kterém si výherce nebo výherci převezmou cenu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat oznámením doručeným formou elektronické pošty na adresu info@topkotliky.sk.
 3. Soutěžící, který takto poskytne osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona o ochraně osobních údajů číslo 101/2000 Sb. v platném znění.
 4. Ve smyslu § 11 Z.č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů je účastník soutěže povinen uvést jen pravdivé osobní údaje, jinak odpovídá za nepravdivost těchto údajů.
 5. Odmítnutím poskytnutí osobních údajů nebo odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, organizátor není schopen výherci řádně výhru předat.
 6. Organizátor zodpovídá za bezpečnost osobních údajů a dodržování povinností dle zákona č.j. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech.
 7. Nemá-li soutěžící způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, souhlas poskytuje jeho zákonný zástupce.

8. Zvláštní ustanovení

 1. Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání, doby platnosti nebo úpravy jejích pravidel včetně práva nahradit deklarovanou výhru jinou cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.
 2. Organizátor si vyhrazuje pro případ podezření z porušování těchto podmínek soutěží, zejména pro případ získávání výher v rozporu s obecnými a zvláštními podmínkami a dobrými mravy, zneužívání mechanismu a výhod soutěže, právo soutěžícímu odmítnout možnost účasti v soutěži a právo výherci výhru neposkytnout, a to i se zpětnou účinností.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo  pravidla kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit či bez náhrady ukončit. Změnu pravidel organizátor vhodným způsobem zveřejní na stránce www.topkotliky.sk nebo na soc.síti Facebook.
 4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možností odvolání. Soutěžící berou na vědomí, že nemohou požadovat cenu ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství než určil organizátor a místo výher nelze požadovat peněžní plnění.
 5. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním. Soutěžící berou na vědomí, že výhry ze sázek a her nelze vymáhat.
 6. V případě, že výhercem se stane osoba, která není plnoletá nebo není způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, výhra bude předána jejímu zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi.

9. Závěrečná ustanovení

Každý soutěžící účastí v soutěži zároveň potvrzuje, že byl obeznámen s tím, že společnost Facebook nemá vůči soutěžícímu žádné závazky a z účasti v soutěži společnosti Facebook takové závazky ani nevznikají.
Vyhlašovatel soutěže prohlašuje, že soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jinak spojována s Facebookem a není s Facebookem jinak spojena.
Tato pravidla jsou uložena u organizátora soutěže. Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněn nahlédnout do těchto pravidel u organizátora.

V Bratislavě 01.01.2021. Slowir, s.r.o.