Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) www.topkotliky.sk

Článek I.

Vymezení pojmů

 1. Provozovatelem internetové stránky (e-shopu) je společnostť Slowir s. r. o. so sídlom Geologická 11884/1B, Bratislava – Podunajské Biskupice 821 06.
 2. Prodávajícím je společnost Slowir s. r. o. so sídlom Geologická 11884/1B, Bratislava – Podunajské Biskupice 821 06.
 3. Dodavatelům zboží a služeb nabízených v e-shopu www.topkotliky.sk je spoločnosť Slowir s. r. o. so sídlom Geologická 11884/1B, Bratislava – Podunajské Biskupice 821 06.
 4. Kupujícím je každý návštěvník e-shopu, který prostřednictvím e-shopu vytvoril objednávku.Pro účely zákona č. 12/2003 102/2014 Sb. se spotřebitelem rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.
 5. E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
 6. Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
 8. Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace i telefonické komunikace, pokud je nesporné, že prodávající komunikuje s kupujícím nebo jím oprávněnou osobou.
 9. Na vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který vznikl jinak než prostřednictvím elektronických zařízení na dálku a nejedná se o vztah mezi poskytovatelem služeb informační společnosti a příjemcem služeb informační společnosti, se tyto všeobecné obchodní podmínky uplatní pouze v nezbytném rozsahu, který odpovídá právním předpisům a logickému uspořádání věci , pokud mezi nimi nebylo dohodnuto jinak.

Článek II.

Cena

 1. Všechny uváděné ceny u zboží jsou konečné a uvedeny včetně DPH.
 2. Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentě provedení nákupu.

Článek III.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře a jeho odeslání prodávajícímu. Pro správné a řádné vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce a zvolit si možnosti dopravy a platby za objednané zboží nebo služby.
 2. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží a služeb. Objednávka se jejím odesláním stává pro kupujícího závaznou, tedy je návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 3. Kupujícímu je po odeslání objednávky v e-shopu automaticky generován a odeslán informační e-mail o tom, že prodávajícímu byla e-shopem doručena objednávka kupujícího ke zpracování. Tento e-mail není potvrzením zboží ve smyslu ods. 4. tohoto článku.
 4. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou lze měnit nebo doplňovat jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, nestanoví-li zákon nebo jiný právní předpis jinak. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího je elektronická zpráva prodávajícího odeslána na e-mailovou adresu kupujícího nebo krátká textová zpráva odeslaná na mobilní telefonní číslo kupujícího, které kupující uvedl v jeho objednávce s informací v jakém rozsahu je akceptace objednávky kupujícího nesporná. Elektronická zpráva prodávajícího, kterou se objednávku kupujícího nepotvrzuje, zamítá nebo odmítá, resp. jinak zřetelně neakceptuje je odmítnutí objednávky kupujícího.
 5. Pokud prodávající není schopen splnit objednávku nebo její část ve lhůtě pro vyřízení objednávky při vynaložení maximálního úsilí a to z důvodů např. že zboží se nevyrábí, není dostupné u výrobce nebo na externím skladu dodavatele, výrobce provedl tak závažné změny, pro které nelze realizovat objednávku nebo z důvodů vyšší moci, může prodávající objednávku stornovat o čem kupujícímu pošle e-mail. Také má prodávající právo zrušit objednávku, pokud kupující v objednávce uvedl nepravdivé nebo zavádějící údaje, které nelze ověřit, například nesprávný e-mail, telefonický kontakt nebo nesprávná resp. neexistující adresa. Pokud kupující zaplatil zálohu, tento je mu povinen prodávající vrátit do 14 dnů.

Článek IV.

Platební podmínky

 1. Za zboží a služby v e-shopu lze platit následujícími způsoby:
  1. platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi)
  2. platba předem na účet prodávajícího
 2. Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v čl. VI těchto všeobecných obchodních podmínek.

Článek V.

Dodací podmínky

 1. Prodávající je povinen do 30 dnů od vytvoření objednávky zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodly jinak, nebo nebyla-li u zboží uvedena delší dodací lhůta.
 2. Pokud je zboží skladem je expedováno dle kapacitních možností v co nejkratším čase.
 3. Pokud se v objednávce nachází více zboží a služeb a část z nich není skladem, informujeme o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
 4. Spolu se zbožím je zákazníkovi zasílán dodací list, návod i ostatní dokumenty ke zboží nebo službě od výrobce.
 5. Faktura (daňový doklad) je zákazníkovi zaslána mailem po připsání platby na náš účet.
 6. Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
 7. Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím:
 1. Slovenskej pošty, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. Infolinka:  0850 122 413, email:  zakaznickyservis@slposta.sk        
 2. osobně na výdejním místě            
 3. Rozvoz v rámci Bratislavy
 4. Do ČR doručujeme kurýrem DPD

Článek VI.

Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 1. Cena dopravy je stanovena dle následující tabulky: Možnosti dopravy tovaru (https://www.topkotliky.sk/doprava/).
 2. Nabízíme následující možnosti platby za zboží: Způsob platby (https://www.topkotliky.sk/sposob-platby/).
 3. Výše uvedené poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb platí pouze s místem dodání na území Slovenskej a České republiky.
 4. Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.
 5. Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné kupujícímu a zbývající část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, avšak za předpokladu, že kupujícímu nebude účtováno žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo započteno v objednávkě.
 6. Na zboží - kotle od velikosti 50L a více (pouze při koupi spolu s kotlinou) a kotliny o průměru 50 cm a více (pouze při koupi spolu s kotlem) se účtuje hmotnostní příplatek:(https://www.topkotliky.sk/doprava)

Článek VII.

Převod vlastnického práva

 1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem převzetí na místě určeném kupujícím.
 2. Zboží nebo služby, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vyřídit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

Článek VIII.

Storno kupní smlouvy

 1. Stornovat objednané zboží nebo službu má kupující právo do 24 hodin od vzniku kupní smlouvy bez storno poplatku u zboží, které je vyráběno na zakázku, dle specifických požadavků spotřebitele nebo speciálně pro jednoho spotřebitele.

Článek IX.

Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

 1. Spotřebitel má na základě zákona č. 1/2003. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen jako „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dny ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
 2. Spotřebitel je povinen, chce-li toto právo využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy od které odstupuje spolu s doručenými benefity (dárky atd.), se vší dokumentací – například. originálem dodacího listu, fakturou, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 odst. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. K odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 3. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 4. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží/službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 1 písm. 3) zákona č.. 102/2014 Sb. jakož i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve než je mu doručené zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě pokud prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne sám.
 5. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 1 písm. 6 písm. a) až l) zákona 102/2014. Z.z. - mezi tyto se zařazuje zboží zhotovené na základě požadavků spotřebitele, zboží které není možné zhyg. důvodů vrátit pokud byl zabalen a tento obal byl porušen a podobně, aktuální znění je dostupné v platném zákoně uvedeném v tomto bodě. " a tedy znění bodu je následující. Právo na odstoupení od smlouvy se neuplatňuje pro zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. Poznámka k bodu 6. - mezi tyto se zařazuje zboží zhotovené na základě požadavků spotřebitele, zboží, které není možné z důvodů důvodů vrátit pokud bylo zabaleno a tento obal byl porušen a podobně, aktuální znění je dostupné v platném zákoně uvedeném v tomto bodě.
 7. Spotřebitel snáší jakékoli snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

Článek X.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.
 2. Kupující je povinen:
  1. převzít objednané zboží
  2. zaplatit za zboží dohodnutou úplatu prodávajícímu
  3. překontrolovat neporušenost obalu resp. i samotné zboží při jeho přebírání
 3. Prodávající je povinen:
  1. dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně
  2. spolu se zbožím nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například dodací list, fakturu za zboží, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

Článek XI.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
 2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č.j. 18/2018 Z. z.
 3. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.
 4. Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ve znení platných novel a to konkrétně:

a)      právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami

b)     právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právu dožadovat se jakým způsobem a pro jaké účely jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail

c)     právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální

d)      právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje

e)      právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, že se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem

f)       právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona

g)      právo na přenosnost osobních údajů

h)     právo podat podnět u dozorového orgánu ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajů

 1. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy i účtování v účetnictví.
 2. Provozovatel pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.sk se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Shopping, s.r.o. se sídlem Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení.   
 3.  „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § § 62 zák. čj. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracovávání osobních údajů za účelem zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o koupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“
 4. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se ik měření návštěvnosti stránky. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran. Google a podobně.
 5. Soubory cookies si můžete kdykoli vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.
 6. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.
 7. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.
 8. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Odhlášení je možné i prostřednictvím odškrtnutí políčka v uživatelském účtu uživatele (pokud kupující požádal o vytvoření uživatelského účtu). Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

Článek XII.

Náhrada škody při nepřevzetí zboží

 1. Prodávající má právo na náhradu škody (dle ust. § 420 a násl. občanského zákoníku), v případě že si kupující objednal zboží, které nestornoval resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě k odběru. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v čl. 3. X bod 2. písm. a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží. 
 2. Při určování výše náhrady škody prodávající bere v úvahu především dopravní náklady as tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jakož i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat. i ušlý zisk.
 3. Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody nebo uplatnit toto právo jen z části.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit a doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny všeobecných obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch všeobecných obchodních podmínek, které byly platné v momentě odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího.
 2. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i reklamační podmínky.
 3. Odesláním objednávky kupující si přečetl všeobecné obchodní podmínky i reklamační podmínky.
 4. Tyto podmínky byly vypracovány v rámci projektu certifikace e-shopu nakupujbezpecne.sk
 5. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.
 6. Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího o žádostí o nápravu. Odpoví-li prodávající na žádost o nápravu zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, spotřebitel má ve smyslu § 12 zákona č. 1/2003. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s provozovatelem e-shopu je Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk) nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s),přičemž spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení spotřebitelských sporů se obrátí. Spotřebitel zároveň může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informace o poplatcích za návrh najde spotřebitel na internetových stránkách konkrétního subjektu alternativního řešení sporů.
 7. Jinak neupravené vztahy v těchto všeobecných obchodních podmínkách než v jejich nedílných součástech (přílohách) se řídí podle příslušných ustanovení především Zákona č.j.40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z. z., Zákona č. 102/2014 Z. z., Zákona č. 122/2013 Z. z., Zákona č. 22/2004 Z. z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z. z.
 8. V případě uzavření jiné smlouvy s kupujícím s jinými podmínkami, mají podmínky uvedené ve smlouvě přednost před všeobecnými obchodními podmínkami.
 9. Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 28. listopadu 2018.